У вересні 2011 р. у ході сесії Генеральної Асамблеї ООН офіційно започатковано міжнародну ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд», спрямовану на підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних органів, підтримку залучення інститутів громадянського суспільства до формування державної політики, впровадження високих стандартів професійної чесності в державному управлінні. Президент України Віктор Янукович взяв участь в інавгураційній церемонії Партнерства у м.Нью-Йорку та підтвердив готовність України приєднатися до зазначеної ініціативи.
Участь у ініціативі «Партнерство «Відкритий Уряд» передбачає прийняття Декларації «Відкритого уряду» на рівні представників урядів, розроблення за участю громадськості плану заходів з її реалізації, що включатиме кроки зі сприяння більшій відкритості та прозорості діяльності органів влади, зменшення бюрократизму та корупції.
У зв’язку з цим Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерству юстиції організувати широке громадське обговорення проекту плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

 

ДОСЯГНЕННЯ З ПОБУДОВИ
ВІДКРИТОГО УРЯДУ
НА СЬОГОДНІ
У сфері залучення громадськості
до формування та реалізації політики

З метою зміцнення гарантій реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» та від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Зазначеними актами передбачено обов’язковість проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, закріплено положення про громадські консультативно-дорадчі органи (громадські ради), визначено необхідність сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.
Передбачено, що консультації з громадськістю проводяться на регулярній основі з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. При цьому результати проведення консультацій з громадськістю мають враховуватись органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
Важливим елементом залучення громадськості до управління державними справами є громадські ради при органах виконавчої влади, які з 2010 року формуються за демократичним принципом – шляхом виборів на зборах усіх заінтересованих інститутів громадянського суспільства. Громадські ради мають повноваження надавати пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових актів, проводити громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу, здійснювати громадський контроль за врахуванням органом пропозицій і зауважень громадськості.
З 2008 року функціонує урядовий сайт «Громадянське суспільство і влада», покликаний стати комунікативним майданчиком для взаємодії органів виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільство. На зазначеному сайті запроваджено проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проектів рішень центральних органів виконавчої влади.

У сфері протидії корупції
Одним із основних напрямків державної політики є зусилля, спрямовані на подолання та протидію корупції. 7 квітня 2011 року прийнято Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», спрямований на імплементацію міжнародних стандартів у сфері подолання корупції. Зазначений Закон отримав позитивний висновок Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО). Він є базовим антикорупційним нормативно-правовим актом, який визначає:
основні принципи запобігання і протидії корупції;
коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення;
коло суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції;
низку заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції;
засади участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;
види відповідальності за корупційні правопорушення та особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили такі правопорушення;
принципи усунення наслідків корупційних правопорушень;
засади контролю (в тому числі громадського) і нагляду за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;
пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції.
21 жовтня 2011 року Указом Президента України № 1001 схвалено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, яка передбачає негайне вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер, спрямованих на подолання проявів корупції у всіх сферах суспільного життя.

У сфері державного управління
Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» започатковано адміністративну реформу. На сьогодні завершено її перший етап, за результатами якого:
оптимізовано роботу Кабміну, його Секретаріату, а також процес прийняття урядових рішень, скорочено кількість центральних органів виконавчої влади;
прийнято Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», яким запроваджено європейський підхід до ієрархії центральних органів виконавчої влади (міністерство, державна служба, державна інспекція, державне агентство), чітко визначено завдання органів відповідно до їх типів, запроваджено жорстку схему утворення територіальних органів;
7 липня 2011 року прийнято Закон України № 3610-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»;
затверджено положення про всі міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, в результаті чого вперше проведено інвентаризацію всіх державних функцій, які виконують міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а перелік функцій узгоджено з органами виконавчої влади та незалежними експертами.

У сфері інформатизації
Станом на початок 2011 року майже третина громадян України є користувачами мережі Інтернет, громадяни України дедалі активніше опановують нові форми комунікацій – «соціальні мережі», стрімко формується масова Інтернет-аудиторія.
Варто відмітити прийняття 9 січня 2007 року Закону України № 537-V «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», який визначає необхідність широкого використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для створення інформації і знань, вироблення товарів та надання послуг, реалізації людиною свого потенціалу, підвищення якості життя і забезпечення сталого розвитку країни на основі цілей і принципів, проголошених ООН, Декларації принципів та Плану дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного суспільства.
13 січня 2011 року прийнято Закон України № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», що заклав основу для створення в Україні ефективної системи електронного урядування та нових стандартів відкритості влади, оскільки визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Цей Закон запроваджує європейські норми відкритості і є ще одним реальним кроком держави у євроінтеграційному процесі.
Відповідно до проекту плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», українська влада планує зосередитися на реформах за такими пріоритетами:
1) підвищення ролі громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної політики
удосконалення правового та методичного забезпечення доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;
удосконалення законодавчого забезпечення участі громадян та їх об’єднань у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення;
вироблення спільно з інститутами громадянського суспільства спільних принципів та підходів до налагодження ефективної взаємодії;
збільшення кількості та підвищення ефективності публічних консультацій з громадськістю з важливих питань державної політики;
підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади з громадськими радами в процесі формування та реалізації державної політики;
розширення сфери використання Інтернету, насамперед удосконалення урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада» та використання соціальних мереж для комунікацій органів виконавчої влади з громадськістю.
2) побудова ефективної моделі запобігання та протидії корупції
завершення формування засад «Антикорупційного законодавства» шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», спрямованого на узгодження положень щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, подання публічними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, а також вимог щодо попередження конфлікту інтересів, обмежень щодо роботи близьких осіб, звільнення з роботи осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, захисту осіб, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства;
визначення на законодавчому рівні механізму врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечивши супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України «Про загальні правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів»;
розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою впровадження відповідальності юридичних осіб за вчинення їх уповноваженими особами корупційних правопорушень;
підготовка відповідних нормативно-правових актів щодо формування єдиної статистичної звітності про результати діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, а також забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення, необхідного для проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальних кампаній та навчальних курсів з метою формування негативного ставлення держслужбовців та громадян до корупційних правопорушень та забезпечення належної взаємодії з громадянським суспільством з питань формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики в державних органах.
3) підвищення ефективності державного управління через впровадження адміністративної реформи
подальше реформування органів публічного управління, зокрема прийняття низки відповідних законів, що нададуть реформі системності та комплексності: Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів», Адміністративно-процедурного кодексу України;
удосконалення територіальної організації влади на місцевому рівні для впровадження ефективної моделі оптимального узгодження інтересів держави, регіону й територіальної громади, оптимізації публічного управління, створення умов для вирівнювання економічного розвитку регіонів, підвищення якості публічних послуг, що надаються громадянам;
завершення формування нормативно-правової бази електронного урядування, зокрема запровадження електронного документообігу та електронного цифрового підпису в органах державної влади, а також практики надання державних послуг в електронній формі. Конкретними кроками в цій сфері в 2012 році мають стати:
- запровадження електронного сервісу для платників податків шляхом інформування платників податків засобами е-mail про виявлені під час електронної звірки податкових декларацій помилки, допущені ними, і надання їм можливості самостійного виправлення;
- запровадження надання інформаційних послуг великим платникам податків у електронному вигляді (створення системи електронного документообігу);
- розробка та впровадження Електронної картки платника податків та електронного сервісу – Кабінет платника податків;
- впровадження у дослідну експлуатацію Центру обробки даних Державної податкової служби України;
- удосконалення інституту державної служби з метою вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.
4) розбудова інформаційного суспільства
здійснення кодифікації інформаційного законодавства;
внесення змін до законодавства з питань інформатизації, зокрема з урахуванням вимог щодо надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет; запровадження електронного документообігу та електронного цифрового підпису, дистанційного навчання, телемедицини, електронних платіжних систем, електронного бізнесу, електронних бірж, аукціонів і депозитаріїв;
сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг шляхом забезпечення реалізації принципу «єдиного вікна», а також вжиття заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для надання послуг із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема особам, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;
вдосконалення навчальних планів, відкриття нових спеціальностей з новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, втілення принципу «освіта протягом усього життя»;
створення системи дистанційного навчання та забезпечення впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання;
вжиття кроків щодо підвищення комп’ютерної грамотності населення, зокрема пенсіонерів, малозабезпечених, людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації, селян;
підвищення рівня комп’ютерної та інформаційної грамотності державних службовців, проведення їх періодичної атестації і заохочення працівників, які активно використовують інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності;
забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному суспільстві через підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного співробітництва з цих питань;
вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії комп’ютерній злочинності, захисту персональних даних, а також правоохоронної діяльності в інформаційній сфері.
З інформацією про проект плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» можна ознайомитися на сайті Кабінету Міністрів України «Громадянське суспільство і влада».
Юлія Сагало,
завідувач сектора з питань внутрішньої політики
Здолбунівської райдержадміністрації. 

Comments are now closed for this entry