Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Новий Закон України «Про державну службу» утверджує вимоги високого рівня професійної компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування. Лише фахівці, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. Тож поступальний рух українського суспільства до затвердження європейських стандартів якості життя вимагає якісно нового підходу до комплектування органів державної влади та місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до сучасних вимог управлінського процесу.


Кузнею кадрів з формування професійно компетентних управлінців нової генерації, для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування є мережа навчальних закладів, що включає Національну академію державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у містах Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків та 28 вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління». У 2012 році дев’ятнадцять закладів здійснюють зазначену підготовку за державним замовленням, решта - на умовах контракту.
Упродовж існування магістратур державної служби ними було підготовлено понад 15 тис. фахівців, які на сьогодні займають ключові пости в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. До навчального процесу щорічно залучається близько 260 вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.
З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм вищі начальні заклади, які готують фахівців для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, постійно підтримують зв’язок з багатьма країнами світу, що сприяє використанню світових здобутків державного управління.
Що стосується Рівненської області, то такі освітні послуги надає Національний університет водного господарства та природокористування. Магістратура «Державна служба» тут функціонує з 2008 року. Цей напрямок у ВУЗі забезпечує кафедра регіонального управління факультету менеджменту. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Управління державної служби в області http://nads.gov.ua/sub/rovenska рубрика “Підготовка та підвищення кваліфікації”.
Нині вищезазначені навчальні заклади готуються до вступної кампанії 2012 року. Проводяться дні відкритих дверей, під час яких кожному бажаючому надають роз’яснення щодо умов вступу на спеціальності галузі знань «Державне управління». По всій Україні відбуваються наради-семінари за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників вищих навчальних закладів з обговорення основних аспектів прийому на навчання, бо основною вимогою до вступників-2012 є практичний досвід їх роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Комплексний підхід до забезпечення якісної складової вступників здійснює Національне агентство України з питань державної служби, зокрема, проводиться постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо.
Розроблено нові форми вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо направлення на навчання працівників. Напрацьовуються чіткі механізми відповідальності органів державної влади, особи, яка навчалась, та вищого навчального закладу, який здійснював підготовку фахівця, щодо збереження робочого місця особи, яку направлено на навчання. Тобто, на час навчання, посада працівника, якого направлено на навчання за денною формою та за державним замовленням, не вважається вакантною і інша особа може займати її лише на умовах строкового договору.
Орган державної влади та орган місцевого самоврядування зобов’язані надати випускнику, якого направили на навчання, посаду не нижче тієї, яку він займав до вступу, та можливість реалізації переважного права на просування по службі.
Ці та інші новітні підходи до вирішення проблем підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідають вимогам, які неодноразово проголошував Президент України, «що розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів», тож всі, хто відчуває у собі покликання до служіння державі та має досвід роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування - спробуйте свої сили у вступній кампанії 2012 року на спеціальності галузі знань «Державне управління»!
Управління державної служби
Головдержслужби
в Рівненській області.

Comments are now closed for this entry