Суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не потребує створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема шляхом проведення аналітичної роботи). Винятком є ситуація, коли розпорядник не володіє, але мав би володіти певною інформацією. Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягнути порушника до відповідальності тощо) необхідно розглядати відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Унаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.
Крім того, між зверненням і запитом є відмінності, а саме: порядок оформлення, процедура реєстрації та обліку, а також порядок отримання інформації тощо.


Закон України «Про звернення громадян» передбачає право громадянина на звернення через подання звернення, у якому має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через упов­новажену ним особу, якщо ці пов­новаження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Варто зазначити, що особа не може отримати інформацію про результати розгляду звернення чи заяви, оформивши запит в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Щодо доступу до публічної інформації, то запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень. Громадяни мають право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним, незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (пош­тою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст, підпис і дату, за умови подання письмового запиту. При цьому, для спрощення процедури оформлення письмових запитів, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у розпорядника інформації та на його офіційному веб-сайті. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, оформити його має відповідальна особа, обов’язково зазначивши у запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Інший важливий момент - те, що вказаний Закон зобов’язав розпорядників інформації визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації, а також мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу до інформації.
За результатами розгляду звернень рішення у міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах приймається і відповідь заявникам надається за підписом прокурора або його заступника. Відповіді запитувачам надаються за підписом керівника такої прокуратури.
Певні особливості та відмінності при розгляді звернень громадян і запитів на інформацію мають також строки їх розгляду.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з часу отримання запиту.
Разом з цим, строк розгляду запиту розпорядник інформації може продов­жити до 20 робочих днів, у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше, ніж через 48 годин від часу отримання запиту.
Водночас, відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Також варто звернути увагу, що, як на звернення, так і на запит особи може бути дано відмову в наданні інформації. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Рішення про відмову в розгляді звернення доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон України «Про звернення громадян» і викладенням мотивів відмови, а також роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Однак, в Законі України «Про дос­туп до публічної інформації» передбачені виключні випадки відмови у задоволенні запиту розпорядником інформації: коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, або особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, а також у разі недотримання вимог до запиту на інформацію.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд інформаційного запиту, дата відмови, мотивована підстава відмови, порядок оскарження відмови та підпис. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
Водночас Законом України «Про дос­туп до публічної інформації» передбачено, що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою у наданні інформації.
Підсумовуючи викладене, варто відмітити, що з прийняттям Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» (нова редакція) вбачаються гарантовані кожній особі відкритість і доступність інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, шляхом вільного її отримання (через звернення чи запит на інформацію) для забезпечення своїх потреб і законних інтересів.
Олег КАЛАУР,
прокурор Здолбунівського району,
радник юстиції.

Comments are now closed for this entry