Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 1.02.2010
№ 1/9-50 закінчення 2009/2010 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти в новій редакції, яке затверджене наказом МОН від 21.12.2009 р. №1151 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 18.01.2010 р. під № 39/17334.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації має завершитись не пізніше 1 липня 2010 року. В 1-11 класах навчальні заняття завершуються 27 травня.


По завершенні занять у 1-4-х класах проводяться навчальні екскурсії, а у 5-8-х і 10-х класах — навчальні екскурсії та практика. Організовуються вони орієнтовно у такі строки:
з 31 травня по 3 червня (4 дні) — для учнів 1-4 класів (не більше 3-х академічних годин на день);
з 31 травня по 15 червня (10 днів) — для учнів 5-6 класів (по 3 академічні години), 7-8 класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день). Керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків організації навчальних екскурсій та навчальної практики.
Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27-28 травня проводиться свято «Останній дзвоник».
У випускних, 9-х, класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 11 червня.
Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, в усній формі для першої групи — о 9.00, для другої групи — о 14.00. Інший час початку проведення ДПА навчальними закладами має бути погоджений з відповідними органами управління освітою.
ДПА з української мови (диктант) для випускників 9-х класів проводитиметься 1 червня.
ДПА для випускників 11-х класів проводиться з 3 предметів з 11 по 18 травня у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. Конкретну дату їх проведення визначає Міністерство освіти і науки України.
Розклад проведення ДПА має передбачати не менше 2-3 дні для підготовки до проходження атестації з кожного предмета.
Державна підсумкова
атестація у початковій школі
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів 4-х класів з української мови (мова і читання) та математики.
Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, участь у спортивних змаганнях, переїзд в інше місце проживання, через природні катаклізми) не можуть брати участь у написанні підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за ДПА виставляються за результатами семестрового оцінювання. Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.
З навчальних предметів, які підлягають ДПА, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.
Державна підсумкова
атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з 5 предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.
ДПА з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел не допускається.
ДПА з української, зарубіжної літератур, а також з літератур національних меншин проводитиметься в усній формі за білетами з 2 завдань.
ДПА з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії. Дату проведення ДПА визначає Міністерство освіти і науки України.
ДПА з географії може проводитися усно за білетами або письмово.
ДПА з біології може проводитися як в усній, так і в письмовій формі. Форму проходження державної підсумкової атестації обирають учні.
ДПА з іноземної мови проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
ДПА з практичного курсу правознавства проводитиметься в усній формі за білетами, які містять по 2 запитання. Перше з них має теоретичний характер і вимагає демонстрації розуміння понять і термінів та вміння оперувати ними, друге - має практичний характер: юридичні задачі та правові ситуації, що потребують від учнів вміння оперувати однією-двома одиницями змісту і побудовані на нормах права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб.
ДПА з історії України проводитиметься як в усній, так і в письмовій формі. В усній формі - за білетами, котрі містять по 2 запитання. Завдання охоплюють період з найдавніших часів і до другої половини XIX ст. включно. Тобто, готуючись до ДПА, учні мають повторити матеріал, котрий вивчався, починаючи з 6 класу. У письмовій формі атестація буде проводитись за збірником, рекомендованим МОН України.
ДПА з всесвітньої історії проводитиметься в усній формі. У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці XVIII на початку XX ст.
ДПА з художньої культури покликана виявити в учнів рівень знань з напрямів і стилів художньої культури, видів та жанрів мистецтва, виражальних засобів художньої мови різних видів мистецтва, зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини. Атестація зорієнтована на визначення рівня сформованості в учнів світоглядних компетенцій у сфері художньої культури, вміння зіставляти художні стилі, користуватися мистецтвознавчою термінологією (у межах програми), аргументувати власну точку зору. Атестація проводитиметься в усній формі за білетами, що складаються з 3 завдань.
ДПА з фізики проводиться в усній формі за білетами, які укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7-9 класів 12-річної школи. Білети містять 3 завдання, спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями основних понять, законів і принципів фізики та сформованості практичних умінь, необхідних для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці й побуті.
Державна підсумкова
атестація у старшій школі
Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт, які проводяться з 3 предметів - української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та, за вибором учнів, з 1 предмета з інваріантної складової навчального плану. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. Порядок проведення шкільних підсумкових контрольних робіт визначається МОН.
Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у класному журналі в колонку з написом “ДПА” без зазначення дати після колонки з написом “Річна”. Випускникам, які звільнені від проходження ДПА, робиться запис (звільнений (а)). Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі “Державна підсумкова атестація” та враховуються при визначенні середнього балу атестата.
Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти ДПА в інші терміни.
ДПА з української мови є обов’язковою і проводиться у формі переказу за текстом, визначеним МОН. На виконання завдання підсумкової контрольної роботи з української мови в 11 кл. відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою.
Шкільну підсумкову контрольну роботу з історії України обов’язково виконують випускники, які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів. Робота проводитиметься в письмовій формі за збірником, рекомендованим МОН України.
Шкільні підсумкові контрольні роботи зі всесвітньої історії проводяться тaкoж у письмовій формі.
У профільних класах передбачається проведення підсумкових контрольних робіт з правознавства.
У профільних класах передбачені також підсумкові контрольні роботи з курсів “Людина і світ”, “Людина і суспільство”, “Основи філософії”. Вони мають на меті виявити рівень опанування учнями суспільствознавчих знань, сформованості в них критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних умінь.
Шкільні підсумкові роботи з української літератури проводитимуться у формі твору-роздуму обсягом до 2-х сторінок. На його написання дається 90 хвилин.
Підсумкові контрольні роботи з курсу зарубіжної літератури проводитимуться у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На виконання завдання відводиться 90 хвилин.
Шкільна контрольна робота з інтегрованого курсу “Література” буде проводитися у формі твору-мініатюри.
Підсумкові контрольні роботи з іноземних мов проводяться з метою визначення рівня оволодіння випускниками основними видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо).
Підсумкові контрольні роботи з математики проводяться обов’язково для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного, економічного, інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень.
Підсумкові контрольні роботи з хімії проводяться за завданнями навчального посібника.
Підсумкові контрольні роботи з біології проводяться за завданнями з навчального посібника “Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи” (Данилов О. В., Данилов С.А. — Київ: Генеза, 2008, 2010 pp.).
Метою підсумкової контрольної роботи з географії є виявлення рівня навчальних досягнень школярів із географії за курс основної та старшої школи.
Підсумкова контрольна робота з основ економіки проводиться за посібниками “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11-х класів”.
На виконання завдань підсумкових контрольних робіт з фізики та астрономії також відводиться 90 хвилин.
Завдання для підсумкової контрольної роботи з фізики добираються зі «Збірника різнорівневих завдань для ДПА з фізики», з астрономії - за навчальним посібником «Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії».
Підсумкова контрольна робота з інформатики проводитися у тестовій формі (бланкове або комп’ютерне тестування).
Підсумкові контрольні роботи з технологій проводяться для учнів, які навчалися у старшій школі за технологічним профілем, окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії.
Передбачається проведення підсумкових випробувань з фізичної культури. До підсумкових випробувань з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями.
Учасники Міжнародних предметних олімпіад, турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.
Переможці II та учасники III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.
Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28-30 травня на урочистих зборах.
Анатолій ДЕМЕДЮК,
головний спеціаліст відділу освіти Здолбунівської РДА.

Comments are now closed for this entry